Noorpullide tõuloom

Noorpullide tõuloomaks müügi protseduurireeglid
  1. Müügiks minevale noorpullile on kohustuslik põlvnemise uuring geneetilise ekspertiisiga (geneetiline ekspertiis on kohustuslik ka pulli tõuraamatusse kandmise puhul).
  2. Geneetilise ekspertiisi teostamise eest vastutab loomaomanik.
  3. Geneetilit ekspertiisi on võimalik teha loomale alates 3 kuu vanusest.
  4. Nooremate, kui kolm kuud, loomade müügi puhul ei ole geneetiline ekspertiis nõutav.
  5. Geneetilisse ekspertiisi võetakse pullilt ja tema emalt vereproov vastavalt selleks ettenähtud katsutitesse, täidetakse vastav kaaskiri, millele märgitakse pulli reg.nr., sünniaeg ja ema reg.nr. ning oletatava isa reg.nr. või seemenduskood.
  6. Kui pulli põlvnemine on ekspertiisi tulemusel tunnistatud õigeks, siis taodeldakse põlvnemisandmete õigsust tõendava geneetilise ekspertiisi akti alusel Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsist noorpullile põlvnemistunnistus. Põlvnemistunnistusel on lisaks looma põlvnemisele müügi kuupäev, uue omaniku nimi ja aadress. (PLAS § 27 lg. 3 ja lg 6). Põlvnemistunnistuse eest tasub müüja, kui pooled omavahel teisiti kokku ei lepi.
  7. Vastavalt loomatauditõrje seaduses loomale esitatavate veterinaarnõuetele peab loom olema kliiniliselt terve. Selleks teostatakse kohustuslikud veterinaaruuringud, mille alusel piirkonda teenindav volitatud veterinaararst väljastab loomapidajale veterinaartõendi.
  8. Kuna noorpull ostetakse suguloomaks, siis on väga oluline et loom ei põe veiste nakkavat rinotrahheiiti, mis võib edasise tõuloomade müügil takistuseks saada.
  9. Eelnevate punktide aluseks on Põllumajandusloomade Aretuse Seaduse (PLAS) vastavad § ning PLAS § 9-st tulenev Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi säilitus- ja aretusprogrammi pt „Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord“ ning aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord.
Geneetiliste analüüside hinnad
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi geneetikalaboris
2012. aastal
                                                                                                  www.emu.ee
Jrk
Analüüs
Hind koos
käibemaksuga, EUR
Veregruppide põhjal
1.
Veise geneetiline identifitseerimine (isa ja ema geneetilise identi­fitseerimise andmed puudu­vad)
      22,49
2.
Veise põlvnemisandmete vastavuse kontrollimine täisperekonnaana­lüüsi põhjal (ema ja järglane, isa on eelnevalt geneetiliselt identi­fitseeritud)
      37,45
3.
Veise põlvnemisandmete vastavuse kontrollimine osalise perekonna­analüüsi põhjal (järglane ja ema või isa on geneetiliselt identi­fitseerimata)
      35,79
4.
Veise kahtlaste põlvnemisandmete selgitamine (ema ja järglane, isa tuvastamine mitme pakutud pulli hulgast või isa ja järglane, ema tuvastamine mitme pakutud lehma hulgast)
      44,86
DNA mikrosatelliitide põhjal
5.
Veise geneetiline identifitseerimine
       60,14
6.
Veise põlvnemisandmete õigsuse kontrol­limine täisperekonnaana­lüüsi põhjal (isa,ema ja järglane)*
     180,42
7.
Veise põlvnemisandmete õigsuse kontrol­limine ( ema ja järglane)
     120,28
Märkused:
* Pull on eelnevalt DNA-analüüsi põhjal geneetiliselt identifitseeritud
 Seemendamiseks kasutatud tõuraamatu pullide geneetilise ekspertiisi andmed on reeglina laboris olemas.
Analüüsi hinnale lisanduvad katsutite saatmise kulud laborist.

Proovide laborisse saatmise kulu tasub proovide saatja, s.o omanik.

Kontakt:

Postiaadress:

EMÜ VLI geneetikalabor

Kreutzwaldi 46

51006 TARTU

Asukoha-aadress

Kreutzwaldi 46, 2.korrus

Tel: 7313470

Tel/fax: 7422344

E-mail: genlab@emu.ee