Põhikiri

 

MITTETULUNDUSÜHINGU
EESTI MAAKARJA KASVATAJATE SELTS
PÕHIKIRI
 
Mittetulundusühingu Eesti Maakarja Kasvatajate Selts põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 07. veebruaril 2012.a toimunud üldkoosoleku otsusega.
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1.Mittetulundusühingu (edaspidi “ühingu”)nimeks on
MITTETULUNDUSÜHING EESTI MAAKARJA KASVATAJATE SELTS
Ühing on 25. oktoober 1994. a registreeritud mittetulundusühingu Eesti Maakarja kasvatajate Seltsi õigusjärglane.
1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Pärnu maakond, Sauga vald.
1.3. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
 
1.4. Eesti maatõug on kantud ohustatud tõuna FAO väljaantud raamatu “Word Watch list for domestic animal diversity” 1995.a nimekirja.
Ühingu eesmärgiks on eesti maatõu kui ohustatud tõu kaitsmine, säilitamine, tõuaretustöö juhtimine ja korraldamine ning selle veisetõu levitamine.
 
1.5. Selle ülesande täitmiseks ühing:
1.5.1. võtab ametisse eriteadlasi ja teisi spetsialiste;
1.5.2. korraldab oma liikmete karjades suguloomade valikut, veiste tõuraamatusse võtmist ning, tõutunnistuste väljaandmist ja kinnitamist;
 1.5.3. koostab ja annab välja eesti maakarja tõuraamatut;
1.5.4. valib sugupullid, korraldab sperma valimist ning deponeerimist;
1.5.5. korraldab tõuloomade näitusi ja tõufarmide ülevaatusi ja hindamist;
1.5.6. vahendab oma liikmete vahel tõuloomade vahetust ja ostu-müüki;
1.5.7. levitab teadmisi kaasaegse veisekasvatuse kohta nõuannete, loengute ning ajakirjanduse kaudu, annab välja trükiseid, korraldab teabepäevi;
 1.5.8. loob ja arendab suhteid välisriikide teadlastega.
 
1.6. Ühing nõuab ja kogub oma liikmetelt tõuaretustööks vajalikku infot ning annab neile täitmiseks kohustuslikke juhendeid ja korraldusi.
 
1.7. Ühingu eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on:
 1.7.1. liikmete hääleõigsuse võrdsus;
1.7.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
1.7.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
1.7.4. liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
1.7.5. liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.
 
1.8. Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
 
1.9. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
 
1.10. Ühing on asutatud määramata ajaks.
 
2.LIIKMELISUS
 
2.1. Ühingu liikmeteks saavad olla isikud, kes kasvatavad eesti maakarja või osalevad aktiivselt selle tõu säilitamisel ja aretamisel.
 
2.1.1. Ühingu liikmed jaotatakse
 1. maakarja loomaomanikud
(kontrollimise aluseks riiklik loomade register)
2. toetajaliikmed       
3. asutajaliikmed
4. auliikmed              
 
2.2. Peale punktis 2.1. nimetatud isikute ei saa teised isikud olla ühingu liikmed.
 
2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus seaduse alusel, samuti korraldab juhatus ka liikmete arvestust.
 
2.4. Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
 
2.5. Liige võib ühingust välja astuda, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega üks (1) kuu enne majandusaasta lõppu.
 
2.6. Ühingu liikmelisus on seotud osamaksuga ja sisseastumismaksuga. Sisseastumis- ja osamaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.
 
2.7. Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema surma korral.
 
2.8. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui ta:
2.8.1. on jätnud tasumata viimase kahe aasta liikmemaksu;
2.8.2. korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
2.8.3. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei ole õiguspärane;
 2.8.4.ei vasta ühingu liikmeks saamise tingimustele.
 
2.9. Ühingu otsuse liikme väljaarvamise ja talle tagasimaksmisele kuuluva osamaksu suuruse kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.
 
2.10. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühingu üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
 
2.11. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigus ühingu varale.
 
2.12. Ühingu üldkoosoleku otsusega võidakse füüsilisest isikust liikmele ja teistele isikutele kaalukatel põhjustel omistada auliikme staatus.
Auliikmed on vabastatud liikmemaksu tasumisest.
 
3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjas.
 
3.2. Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1. osa võtta üldkoosolekust;
3.2.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;
3.2.4. astuda ühingust välja;
3.2.5. kasutada ühingu üldvara;
3.2.6. tõstatada juhatuse ees küsimusi ja teha ettepanekuid ühingu tegevuse arendamiseks ja parandamiseks;
 3.2.7. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
3.2.8. osa võtta ühingu poolt korraldatud loenguist, õppereisidest ja näitustest;
3.2.9. kasutada ühingu spetsialistide abi oma karja tõuaretuse korraldamisel;
3.2.10. tarbida soodustingimustel ühingu poolt osutatavaid teenuseid vastavuses juhatuse või üldkoosoleku poolt kehtestatud korraga.
 
3.3. Ühingu liige on kohustatud:
3.3.1. täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.3.2. õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.3.3. hoidma ühingu ühisvara;
3.3.4. pidama oma karja kohta kehtivat jõudluse arvestust;
3.3.5. seemendama (paaritama) lehmi eesti maakarja pullidega või Ühingu poolt soovitatud pullidega;
 3.3.6. Ühingule aegsasti teatama müüdavaist, müüdud ja soetatud tõuveistest;
3.3.7. andma tõuveiste müügi ja ostu puhul oma ühingu liikmetele eelisõiguse;
3.3.8. hoolitsema selle eest, et veised võetakse tõuraamatusse ja vasikad registreeritakse.
 
4. JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse. Majandusliku tegevuse küsimustes hääletavad ainult loomaomanikud, teistes küsimustes osalevad ka toetajaliikmed, asutajaliikmed ja auliikmed.
 
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.3.4.muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
4.3.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.3.6. ühingu liikme ühingust väljaheitmise otsustamine;
4.3.7. juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
4.3.8. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kindlaksmääramine;
4.3.9. ühingu liikmete avalduste ja kaebuste läbivaatamine juhatuse tegevuse või juhatuse otsuste kohta;
4.3.10.majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse;
4.3.12. mittetulundusühingu lõpetamine, ühinemise ja jagunemise otsustamine.
 
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata selles osalevate või esindatud liikmete arvust eeldusel, et kõigile liikmetele on põhikirja tingimuste kohaselt teatatud koosoleku toimumisest.
 
4.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohalolevate või esindatud liikmete lihthäälteenamusega. Igal ühingu liikmel on üks hääl.
Ühingu liige võib volitada ennast üldkoosolekul esindama kas juhatuse liiget või teist ühingu liiget.
Ühel esindajal võib olla kuni 3 volikirja.
 
4.6. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.
4.6.1.Põhikirja vastuvõtmisel, selles muudatuste tegemisel ja ühingu tegevuse lõpetamisel on nõutav, et otsuse poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
 
4.7. Ühingul on Juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses.
4.7.1 Juhatuse liikmete arv on kolm kuni üheksa inimest, kes valitakse üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat ühingu liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.
Juhatuse liikmed peavad olema maakarja looma omanikud või maakarja omava ettevõtte volitatud esindajad.
4.7.2 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed (v.a. põhikirja punkt 4.8.1.).
4.7.3.Juhatus valib maakarja spetsialisti ja tõuraamatupidaja tegevjuhi ülesannetes, kes vormistatakse tööle töölepinguga.
4.7.4.Tegevjuht juhib ja korraldab ühingu ja tegevaparaadi tööd juhatuse poolt antud volituste piires lähtudes töölepingust, ametijuhendist, üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute otsustest ning juhatuse esimehe korraldustest.

4.8. Juhatus on ühingu täidesaatev organ ja annab oma tegevusest aru üldkoosolekule. Juhatuse pädevusse kuulub:
1)    uute liikmete vastuvõtmise otsustamine (küsimuse võib otsustada ainult juhatuse täiskoosseis);
2)    sisseastumis- ja liikmemaksude laekumise tagamine;
3)    ühingule tekitatud kahjude sissenõudmine kahju tekitajalt;
4)    ühingu üldvarade sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise tagamine ja nende õigeaegse ja kvaliteetse remondi tagamine;
5)    ühingu üldvarade iga-aastane inventeerimine;
6)    ühingu esindamine suhetes kolmandate isikutega;
7)    bilansi ja eelarve koostamine, vara võõrandamise ja asjaõigusega koormamise ettepaneku tegemine üldkoosolekule.
 
4.9. Ühingut võivad kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees ja tegevjuht iseseisvalt ja teised juhatuse liikmed ainult koos ühega neist.
 
4.10. Üldkoosoleku otsusega võib ette näha, et juhatuse liikmed või mõni neist võivad esindada ühingut ainult ühiselt. Kolmandate isikute suhtes kehtib selline piirang ainult siis, kui see on kantud registrisse.
 
4.11. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.
 
4.12. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
 
4.13. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut põhikirja punktis 4.12. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
 
4.14. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
 
4.15. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse koosolekud protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.
Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed (e-koosolek). E-kirja teel hääletanud liikmed kinnitavad oma otsust digitaalallkirjaga.
4.15.1.Bilansi ja eelarve kinnitamisel, vara võõrandamisel ja asjaõigusega koormamisel on juhatus otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa kõik juhatuse liikmed.
 
4.16. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe kutsel või 1/3 juhatuse liikmete nõudel.
 
4.17. Ühingu juhatuse esimehe  ja juhatuse liikmetele hüvitamise korra määrab üldkoosolek.
 
4.18. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
 
4.19. Juhatus määrab ühingu laekur-raamatupidaja töö hüvitamise korra.
 
4.20. Ühingul on üldkoosoleku poolt valitud revisjonikomisjon, kes kontrollib ühingu majanduslikku tegevust kord aastas ja esitab revideerimise tulemused ning ühingu liikmete staatuse juhatusele ja üldkoosolekule.
 
4.21.Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
 
4.22.Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda.
 
5.TEADETE AVALIKUSTAMINE
5.1. Ühingu ja juhatuse info avalikustatakse kodulehel, meedias ja üldkoosolekul.
 
6. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
6.1. Ühingu vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning teistest laekumistest.
 
6.2. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
 
6.3. Ühingust lahkuval liikmel ei ole õigust ühingu põhivarale. Uuel liikmel on põhikirjale vastavad õigused ja kohustused ühingu põhivara suhtes.
 
7. KONTROLL JA REVIDEERIMINE
7.1. Ühingul on üldkoosoleku poolt valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon,
 kes kontrollib ühingu majanduslikku tegevust kord aastas ja esitab revideerimise tulemused üldkoosolekule.
 
7.2. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kolm aastat. Revidendiks või audiitoriks ei või olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
 
7.3. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
 
7.4. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
 
8. MUUD TINGIMUSED
8.1. Ühing lõpetatakse:
8.1.1. üldkoosoleku otsusega;
8.1.2. pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
8.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
8.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
8.1.5. muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
 
8.2. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
 
8.3. Ühingu tegevuse lõpetamise ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
 
8.4. Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
 
8.5. Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.
 
8.6. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 
Juhatuse liige: