Selts täna

Täna on seltsil üle 100 liikme, kes kõik on eesti maatõu veiste entusiastid, tõu säilitajad ja aretajad.

  • Selts on mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, seltsi põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
  • Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik seltsi liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
  • Seltsil on Juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses ning valitakse üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat seltsi liikmete hulgast.
  • Seltsi tegevuseks vajalikke töid ning EK tõuraamatu pidamist teostab juhatuse poolt valitud seltsi tegevjuht-tõuraamatupidaja. Tegevjuht juhib ja korraldab ühingu ja tegevaparaadi tööd juhatuse poolt antud volituste piires lähtudes töölepingust, ametijuhendist, üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute otsustest ning juhatuse esimehe korraldustest.
  • Perioodil 1995 – 2020 juhtis EK Seltsi Käde Kalamees
  • Alates 2020. aasta aprillist juhib EK Seltsi tegevust Ege Raid